Internetowy sklep zoologiczny ZooFaktor - REGULAMIN

 §1. Definicje i akronimy


Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

 

1)    COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

2)    DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

3)    KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

4)    KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

5)    KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

6)    KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

7)    KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców

8)    LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

9)    PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

10) PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11) PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

12) PRODUKT/TOWAR – oznacza zwierzę oraz rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcami

13) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

14) REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawców 

15) REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie

16) REKLAMACJA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

17) REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawców

18) SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.zoofaktor.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość

19) SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY – oznacza, wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorców: Izabellę Mulak (posiadającą NIP 5241837742, REGON 142983656) oraz Marcina Szporko (posiadającego NIP 5261514410, REGON 142983739), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zoofaktor s.c., z siedzibą w Piastowie przy ul. Leśmiana 15A (kod pocztowy: 05-820 Piastów), posiadającej NIP 5342476010, REGON 143035772, adres poczty elektronicznej: info@zoofaktor.pl, tel. kom. 533 500 163, tel. 533 500 478

20) TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

21) USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

22) USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawców

23) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

24) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.zoofaktor.pl

 

§2. Postanowienia ogólne


 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.zoofaktor.pl jest handel detaliczny produktami, w tym zwierzętami i artykułami dla zwierząt, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy/Usługodawcy są następujące:

a)    minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b)    połączenie z siecią internet,

c)    prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz       technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

d)    włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

e)    czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie www.zoofaktor.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawcy/Usługodawcy uprzejmie proszą o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta w Sklepie. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §11 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.zoofaktor.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 5. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 6. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie


 1. 1.    Użytkownik może zawierać z Usługodawcami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawców usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na utrzymywaniu dla Usługobiorcy konta w Sklepie.
 3. W celu utworzenia konta w Sklepie, należy dokonać następujących czynności:
 • kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu strony www.zoofaktor.pl napis „Zaloguj się”,
 • podać adres poczty elektronicznej, imię oraz nazwisko,
 • utworzyć hasło,
 • kliknąć na pole z napisem „Wyślij”,
 • po otrzymaniu od Usługodawców za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu wiadomości e-mail, kliknąć na znajdujący się w treści tej wiadomości link.
 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie internetowym www.zoofaktor.pl zawierana jest w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link o którym mowa w ustępie poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Sklepie, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza natychmiastowe rozwiązanie tej umowy.

 

§4. Procedura składania i realizacji zamówień towarów


 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.zoofaktor.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia w Sklepie składać można w następujących formach:

a) za pomocą dostępnego on-line formularza,

b) telefonicznie pod nr. 533 500 163 lub 533 500 478 podając w rozmowie telefonicznej dane osobowe wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz preferowany sposób płatności i dostawy,

c) pocztą elektroniczną na adres info@zoofaktor.pl podając w treści wiadomości e-mail dane osobowe wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz preferowany sposób płatności i dostawy.

 1. W celu złożenia w Sklepie zamówienia poprzez poprzez formularz dostępny on-line na stronie internetowej, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
 • wybrać w menu na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów, aby przejść w ten sposób do podstrony ze zdjęciami i cenami poszczególnych produktów;
 • kliknąć na znajdujący się przy zdjęciu danego produktu napis „Dowiedz się więcej...”, aby przejść w ten sposób do podstrony zawierającej opis danego produktu;  
 • kliknąć na, znajdujące się przy opisie danego produktu, pole z napisem „Dodaj do koszyka”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku zawierającym zestawienie wybranych produktów;
 • kliknąć na pole z napisem „Przejdź do kasy”;
 • zarejestrować się bądź zalogować albo zaznaczyć pole z napisem „Złóż zamówienie jako gość” w celu złożenia jednorazowego zamówienia bez konieczności zakładania konta w Sklepie;
 • kliknąć na pole z napisem „Kontynuuj”;
 • podać właściwe dane osobowe oraz adres dostawy (nie dotyczy to Użytkowników zalogowanych) i ponownie kliknąć na pole z napisem „Kontynuuj”;
 • wybrać sposób dostawy i ponownie kliknąć na pole z napisem „Kontynuuj”;
 • wybrać sposób płatności i ponownie kliknąć na pole z napisem „Kontynuuj”;
 • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia;
 • przekazać treść zamówienia Sprzedawcom poprzez kliknięcie na pole z napisem „Złóż zamówienie”.
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny znajdujący się w wysłanej przez Sprzedawców, do Użytkownika który złożył zamówienie, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawców, numer zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz link służący do śledzenia statusu zamówienia.
 2. Dane osobowe o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, których podanie przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu złożenia zamówienia, są następujące:

a)     Imię,

b)    Nazwisko,

c)     Firma (dotyczy Użytkowników składających zamówienie w ramach swojej działalności gospodarczej),

d)    Adres e-mail,

e)    Adres (ulica i nr domu/mieszkania),

f)      Miejscowość,

g)    Kod pocztowy,

h)    Kraj,

i)      Telefon.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a)    za pobraniem przy odbiorze towaru od kuriera, listonosza bądź konduktora albo z paczkomatu firmy InPost Sp. z o.o.,

b)    przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawców,

c)    gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawców,

 1. 8.    Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
 2. 9.    Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy wynosi 2 dni robocze. Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż: w przypadku firmy kurierskiej 2 dni robocze, w przypadku Poczty Polskiej 3 dni robocze.

10.  Standardowo do wszystkich towarów Sprzedawcy dołączają paragon. Aby otrzymać fakturę VAT, Użytkownik składający zamówienie powinien poinformować o tym Sprzedawców w formularzu zamówienia dostępnym on-line na stronie internetowej sklepu.

 

§5. Dostawa towaru


 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo zajmujących się usługami pocztowymi bądź transportem drogowym towarów): w zależności od wyboru Kupującego operatora pocztowego Poczta Polska SA  bądź operatora pocztowego InPost Sp. z o.o. albo firmy kurierskiej K-Ex Sp. z o.o..
 2. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz ustawą Prawo pocztowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 pkt 19 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Cena podana przy prezentacji towaru na stronie internetowej www.zoofaktor.pl nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Koszty dostawy określone są w zakładkach „Warunki dostawy” oraz „Wysyłka zwierząt”, stale dostępnych na podstronach http://www.zoofaktor.pl/warunki-dostawy/ oraz http://www.zoofaktor.pl/wysylka-zwierzat/ stanowiących integralną część niniejszego regulaminu, a także podawane są podczas wypełniania on-line formularza zamówienia przez Użytkownika (przed zawarciem umowy sprzedaży). W przypadku składania zamówienia drogą mailową koszt dostawy podawany jest w korespondencji mailowej.
  1. W przypadku dostawy towaru zagranicę, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, przed zawarciem umowy sprzedaży, w drodze negocjacji pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, prowadzonych telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

 

§6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość


 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres info@zoofaktor.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 pkt 19 adres siedziby Sprzedawców. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawcy udostępniają wzór formularza tutaj.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na wskazany w §1 pkt 19 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawców nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawcy dokonują zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawcy informują, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

 

§7. Reklamacje towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.


 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 533 500 163, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawców wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: info@zoofaktor.pl).
 3. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawców, określony w §1 Regulaminu.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawców wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  1. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
  2. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.

10.  Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.    

 

§8. Reklamacje towarów, niezgodność towaru z umową, odpowiedzialność Sprzedawcywobec towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014r


 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 533 500 163, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawców wskazany w §1 pkt 19, pocztą elektroniczną na adres: info@zoofaktor.pl).
 3. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.    
 4. Sprzedawcy ustosunkują się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawcy doprowadzają towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawcy nie zdołają uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawców.
 8. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawców wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

10.  Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

11.  Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawców, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną


 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawców) bądź  tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawców).
 2. Usługodawcy ustosunkują się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.    

 

§10. Polityka prywatności


 1. Administratorami danych osobowych Klientów (Kupujących oraz Usługobiorców) sklepu internetowego www.zoofaktor.pl są Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.  Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Sklep szyfruje wszystkie połączenia odnoszące się do składanych przez Użytkowników zamówień.

11.  Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratorów wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.  

12.  Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

13.  W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

14.  Administratorzy posługują się plikami cookies wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.zoofaktor.pl do potrzeb Użytkownika.

15.  Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą formularza dostępnego on-line poprzez stronę internetową www.zoofaktor.pl oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

 

§11. Postanowienia końcowe


 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcami przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
  1. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.zoofaktor.pl/regulamin i dokonanie wydruku.
  2. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Web Design